JANÉ MATEU FOUNDATION

Compromesos amb la salut i el benestar

A Jané Mateu Foundation creiem fermament en la capacitat humana
per construir un món més equitatiu i més just on cada persona es
pugui realitzar tenint una vida digna, un desenvolupament integral
i les seves necessitats bàsiques cobertes.

Jané Mateu Foundation

Compromesos amb la salut i el benestar

A Jané Mateu Foundation creiem fermament en la capacitat humana per construir un món més equitatiu i més just on cada persona es pugui realitzar tenint una vida digna, un desenvolupament integral i les seves necessitats bàsiques cobertes.

Descobreix La Fundació

Els nostres valors

Respecte

Posem l'ésser humà al centre de tota activitat, ja que creiem en la seva dignitat, creativitat i capacitat de participació activa per millorar la vida de les persones.

Codi i valors

Els nostres valors

Equitat

Justícia, reconeixement de la diversitat i eliminació de qualsevol actitud o acció discriminatòria.

Codi i valors

Els nostres valors

Transparència

Creació d'un entorn de confiança que faciliti l'accés a la informació i promogui la participació en les actuacions i els projectes de la Fundació.

Codi i valors

Els nostres valors

Innovació

Potenciem nous projectes que incideixin en la salut i el benestar de les persones, especialment dels que més ho necessitin.

Codi i valors

Els nostres valors

Sostenibilitat

Recolzem les persones i les institucions, sense comprometre els recursos futurs.

Codi i valors

Principals activitats

Investigació sanitària
i farmacèutica

Promoure, desenvolupar i subvencionar línies i projectes de recerca en qualsevol dels àmbits sanitaris i farmacèutics relacionats amb les finalitats de la Fundació.

Conservació i explotació de béns

Conservar i explotar, si escau, de béns mobles i immobles amb interès cultural o amb un valor arquitectònic, artístic, històric o patrimonial singular. Per decisió del Patronat, crear i gestionar un museu per a l’exposició pública dels béns esmentats.

Investigació científica farmacèutica

Promoure la investigació científica relacionada amb l'atenció farmacèutica.

Promoció i formació en temàtiques afins

Organitzar cursos, conferències, congressos, fòrums de debat, sessions d'estudi i recerca i altres actes similars sobre temes relacionats amb les finalitats de la Fundació.

Defensa i posada en valor del patrimoni cultural

Cooperar amb totes les entitats públiques o privades en la defensa i la posada en valor del patrimoni cultural.

Publicacions tècniques i generalistes

Publicar, amb caràcter periòdic o circumstancial, i per si mateixa o per mitjà d’empreses editorials, articles, llibres, manuals, revistes i fulletons relacionats amb les finalitats de la Fundació, tant si van adreçats als beneficiaris, als pacients i familiars com al públic en general.

Desenvolupament professional del personal sanitari

Impulsar tota mena de projectes d’R+D+I i d’activitats destinades a la formació mèdica continuada i al desenvolupament professional permanent del personal sanitari, encaminades a capacitar-los amb els màxims nivells de competència i actualització dels coneixements cientificotècnics.

Donatius, donacions i aportacions

Fer donatius, donacions i aportacions a altres entitats sense ànim de lucre, i atribuir ajuts o beques de recerca a favor de persones físiques o jurídiques, en els termes previstos en aquests estatuts, per dur a terme activitats relacionades amb les finalitats fundacionals.

Col·laboració i promoció d’activitats

Col·laborar i promoure activitats amb persones, entitats, institucions i administracions públiques, personal investigador, centres hospitalaris i universitats, ja siguin públics o privats, en tots els aspectes relacionats amb les finalitats de la Fundació.

Recaptació, patrocini i mecenatge

Organitzar actes, campanyes de publicitat, acords amb entitats públiques i privades, programes de recaptació de fons, patrocinis i mecenatge destinats als col·lectius i programes de la Fundació.

FINALITATS DE LA FUNDACIÓ

Promoure, desenvolupar, defensar i fomentar la
investigació cientificomèdica i farmacèutica,
serveis sanitaris i totes les qüestions relacionades
amb la salut, la sanitat i la innovació tecnològica a través
d’activitats d’R+D+I, per tal de millorar el benestar i
la qualitat de vida dels ciutadans.

FINALITATS DE LA FUNDACIÓ

La Fundació té com a finalitat principal promoure, desenvolupar, defensar i fomentar la investigació cientificomèdica i farmacèutica, els serveis sanitaris i totes les qüestions relacionades amb la salut, la sanitat i la innovació tecnològica a través d’activitats d’R+D+I, per tal de millorar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans.

Finalitats JMF

Projectes en marxa

‘Recerca en càncer del desenvolupament’

Hospital Sant Joan de Déu

sjd_logo
gimbernat-logo

‘Revista d’Història de la Medicina i de les Ciències de la Salut.’

Gimbernat

BEQUES I PREMIS

Convoquem sis beques
recerca dotades amb 6.000 euros cadascuna, destinades
tant a joves investigadors com a grups de
recerca consolidats que necessiten finançament per
dur a terme els seus projectes.

BEQUES I PREMIS

Estem treballant en la convocatòria de tres beques de recerca dotades amb 6.000 euros cadascuna, destinades tant a joves investigadors com a grups de recerca consolidats que necessiten finançament per dur a terme els seus projectes.

Saber-ne més

Actualitat JMF